UHF RFID Reader (Stationär)

Zebra RFID FX7500

Zebra RFID FX9500 UHF RFID Reader

Zebra RFID FX9500 UHF RFID Reader

Zebra RFID FX9500 UHF RFID Reader

Zebra RFID FX9500 UHF RFID Reader

NordicID Sampo UHF RFID Reader

NordicID Stix Fixed RFID Reader

NordicID AR52 Fixed RFID Reader

NordicID AR52 Fixed RFID Reader

NordicID AR52 Fixed RFID Reader